Post | september 2019 | 3 min lezen

Jongeren, werk en hoop

Door Fabian Dekker
Fabian Dekker

De Nieuwe Poort duikt in de wereld van jeugdwerkloosheid. Samen met wetenschappers, opiniemakers én jongeren zelf onderzoeken we de problemen, de oorzaken en de kansen. Voor een reeks prikkelende blogs vroegen we jeugdwerkloosheidsonderzoeker Fabian Dekker om ons een kijkje te geven in zijn vakgebied. Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe veranderen we het?


We zijn inmiddels een half jaar onderweg met het platform Jongeren, Werk en Hoop. Na verschillende bijeenkomsten met denkers uit het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties zijn verschillende stichtingen eind vorig jaar van start gegaan met hun projectinterventies. Deze zijn gegroepeerd rondom een vijftal thema’s/allianties: Aandacht, Kansen, Vaardigheden, Dromen en Verbinding. Allen met als primair doel het ondersteunen van jonge mensen die worstelen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Wat wij als onderzoekers dan natuurlijk willen weten is of de beoogde doelen worden bereikt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Om vast te kunnen stellen of er effecten optreden die zijn toe te schrijven aan de projectinterventies hebben we allereerst een state-of-the-art literatuurstudie verricht naar reeds bestaande initiatieven. De inspectie SZW liet bovendien al eerder zien dat er op het gebied van werkgeversdienstverlening nog veel winst te behalen valt. Op basis van bijna 90 bronnen is in een tussenrapportage vastgesteld dat er -opvallend genoeg- bijzonder weinig direct bewijs voorhanden is met betrekking tot interventies die zich richten op het vergroten van baanvindkansen van jonge mensen. Wat dat betreft zou het platform Jongeren, Werk en Hoop dus echt verschil kunnen maken.


Vervolgens zijn we met websurveys, diepte-interviews en groepsgesprekken het praktijkveld ingegaan. Uiteraard is dat iets waar iedere onderzoeker blij van wordt of blij van zou moeten worden. Binnen de alliantie Kansen draait alles om via de inzet van participatie certificaten meer jongeren te plaatsen bij betaalde voetbalorganisaties en tegelijkertijd een inclusief ecosysteem voor werkgevers te creëren om banen voor jongeren met afstand tot werk mogelijk te maken. Ook in Nederland is dit nog altijd een probleem, gegeven de lage arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Meer hierover is bijvoorbeeld terug te lezen in verschillende UWV-rapportages. Aan de hand van vijfentwintig gesprekken en achttien testimonals lijkt de aanpak bijzonder goed aan te slaan in de wereld van het betaalde voetbal.


De alliantie Kansen laat dus in ieder geval zien dat er bijzonder veel gerealiseerd kan worden met behulp van een goed doordachte werkgeversaanpak. Hoe zit dit precies? Tijdens de projectperiode zijn achttien jongeren bij voetbalclubs geplaatst, waarvan drie bij FC Dordrecht en vijftien bij Sparta. Met de verkregen middeleninzet in het kader van het jongerenplatform zijn met beide betaalde voetbalorganisaties nieuwe contacten gelegd en gesprekken gevoerd, is een betere begeleiding van de jongeren mogelijk gemaakt en is documentatiemateriaal ontwikkeld voor businessclubleden. Na geplaatst te zijn bij een voetbalclub, krijgen jongeren vervolgens de mogelijkheid om te werken aan hun kennis, ervaring, motivatie en zelfvertrouwen. Het organiseren van dagelijkse begeleiding blijkt hierbij essentieel. Juist de middeleninzet binnen deze alliantie maakt het mogelijk om deze hulpbehoevende groep structurele ondersteuning te bieden om zo een positie op de arbeidsmarkt te bekleden. Werkgevers en andere belanghebbenden constateren daarnaast dat de inzet van certificaten gepaard gaat met weinig bureaucratie en zich goed laat inpassen binnen de SROI-regeling bij aanbestedingsprocedures. Dit strookt met de behoefte van veel werkgevers aan concrete maatregelen zonder al te veel administratieve verplichtingen.


Op microniveau geeft deze aanpak zo al ‘hoop’ aan jonge mensen die het minder goed getroffen hebben, om even kort de lectorale rede van Peer van der Helm aan te halen. Wat mij betreft is de aanpak ook gebaat bij opschaling op macroniveau, door bijvoorbeeld in convenantvorm met een groot aantal betaalde voetbalorganisaties en businessclubs in Nederland afspraken te maken over het wegnemen van praktische belemmeringen voor jonge mensen met een afstand tot werk. Maar daar gaan onderzoekers dan weer niet over.

Deel blogpost